Salon fryzjerski
Katowice św. Jana
Regulamin świadczenia usług

Zapoznaj się z naszym regulaminem!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FRYZJERSKICH W SALONIE Berendowicz&Kublin Katowice

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług fryzjerskich i kosmetycznych świadczonych przez salon Berendowicz&Kublin
 2. Wszelkie usługi świadczone przez Berendowicz&Kublin Katowice są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie www.berendowicz-kublin.pl, jak również w salonie Berendowicz&Kublin Katowice.
 4. Klienci salonu Berendowicz&Kublin Katowice. mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług.
 5. Skorzystanie z Usług salonu Berendowicz&Kublin Katowice. oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 6. Niezastosowanie się Klientów do wymagań Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu Berendowicz&Kublin Katowice. za wykonane Usługi.
 7. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z Usług salonu Berendowicz&Kublin Katowice. Wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 8. Salon Berendowicz&Kublin Katowice. Otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 20:00 i w soboty w godzinach od 8.00 do 17:00. W niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy salon Berendowicz&Kublin Katowice jest nieczynny. Salon Berendowicz&Kublin Katowice zastrzega, że w szczególnych przypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Salon Berendowicz&Kublin Katowice – B&K Jana 5 s.c. M. Laskowski, S. Kubli ul. Św. Jana 5, 40-012 Katowice NIP: 634-27-50-658
  2. Klient – osoba, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. W sytuacji, w której Usługa została zamówiona i opłacona przez osobę lub podmiot trzeci, za Klienta uważa się osobę, na rzecz której ma zostać wykonana Usługa. Nie pozbawia to osoby lub podmiotu zamawiającego uprawnień wynikających ze stosunku umownego pomiędzy nim, a salonem Berendowicz&Kublin Katowice.
  3. Usługa – usługi fryzjerskie oferowane przez Berendowicz&Kublin Katowice w ramach działalności i wykonywane na podstawie umowy łączącej Klienta z salonem Berendowicz&Kublin Katowice przez osobę zatrudnioną w salonie Berendowicz&Kublin Katowice lub współpracującą z salonem Berendowicz&Kublin Katowice.
  4. Cennik – aktualne zestawienie oferowanych przez salon Berendowicz&Kublin Katowice Usług wraz z cenami, które są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
  5. Umowa – umowa, na podstawie której w ramach działalności salonu Berendowicz&Kublin Katowice na rzecz Klienta ma zostać wykonana Usługa lub kilka Usług przez pracownika salonu Berendowicz&Kublin Katowice lub osobę współpracującą z salonem Berendowicz&Kublin Katowice
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.
DOKONYWANIE REZERWACJI

 1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie lub osobiście. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia, może nastąpić konieczność skrócenia Usługi lub odmowa jej wykonania.
 2. Klient umawiając się na wizytę w salonie Berendowicz&Kublin Katowice zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.
 3. Salon Berendowicz&Kublin Katowice zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany. W przypadku nagłych i niezależnych od salonu Berendowicz&Kublin Katowice sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klient będzie informowany o zmianie terminu wykonania Usługi przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem.
 4. Salon Berendowicz&Kublin Katowice może pobierać zadatek w wysokości 200,00 zł podczas umawiania pierwszorazowych wizyt trwających dłużej niż 120 minut. Zadatek może być wpłacony osobiście w siedzibie salonu Berendowicz&Kublin Katowice lub przelewem bankowym (prosimy i kontakt z wybranym salonem w celu informacji dot. Numeru rachunku).
 5. Zadatek należy wpłacić najpóźniej w terminie 7 dni przed zaplanowaną wizytą.
 6. W przypadku niepojawienia się na zaplanowanej wizycie bez uprzedniego poinformowania najpóźniej 48 godziny przed zaplanowaną wizytą – wpłacony zadatek przepada i nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku niepojawienia się lub anulowania trzech kolejnych następujących po sobie wizyt, na kolejną umawianą wizytę salon Berendowicz&Kublin Katowice będzie pobierało zadatek w wysokości od 100,00 zł za usługi strzyżenia oraz od 200,00 zł za pozostałe usługi.
 8. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów podczas rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez salon Berendowicz&Kublin Katowice, o czym mowa w § 6 Regulaminu.

§ 3.
ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Zakup Usługi w salonie Berendowicz&Kublin Katowice jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem salonu Berendowicz&Kublin Katowice, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania Usług oferowanych przez salon Berendowicz&Kublin Katowice.
 2. Przed przystąpieniem do świadczenia Usług pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta lub ewentualne alergie nie zachodzą przeciwwskazania do wykonania Usług.
 3. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi fryzjerskiej są w szczególności włosy w bardzo złej kondycji oraz w niektórych przypadkach włosy przedłużane. W przypadku zabiegów kosmetycznych przeciwwskazaniem jest w szczególności skóra w nieodpowiedniej kondycji wymaganej do przeprowadzenia zabiegu.
 4. Klienci przed rozpoczęciem wykonywania Usług mają obowiązek powiadomienia pracownika salonu Berendowicz&Kublin Katowice o wszelkich dolegliwościach lub alergiach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia Usług.
 5. W razie podania przez Klienta informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o których udzielenie Klient został poproszony salon Berendowicz&Kublin Katowice, ani osoby w nim zatrudnione lub z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki Usług lub ich niepożądane następstwa, których można było uniknąć, gdyby Klient nie podał informacji nieprawdziwych lub informacji nie zataił.
 6. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń po zabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika salonu Berendowicz&Kublin Katowice. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika salonu Berendowicz&Kublin Katowice może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej Usłudze.
 7. Salon Berendowicz&Kublin Katowice nie bierze odpowiedzialności za efekty, rezultaty i konsekwencje co do stosowania produktów i kosmetyków pochodzących z innych niż salon Berendowicz&Kublin Katowice źródeł nabycia tychże produktów i kosmetyków.
 8. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik salonu Berendowicz&Kublin Katowice ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.
 9. Przed rozpoczęciem pracy pracownik salonu Berendowicz&Kublin Katowice sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, zdezynfekowanych narzędzi i narzędzi jednorazowego użytku.
 10. Przed każdym przystąpieniem do świadczenia Usług pracownik myje i dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
 11. Pracownicy salonu Berendowicz&Kublin Katowice są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

§ 4.
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny zawarte w cenniku, w tym na stronie internetowej www.berendowicz-kublin.pl mają charakter informacyjny, mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Ceny zawarte w cenniku są cenami brutto (z podatkiem VAT) oraz są podawane są w polskich złotych.
 3. Salon Berendowicz&Kublin Katowice nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 4. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej i końcowej cenie Usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem Usługi. W przypadku niektórych nieplanowanych dodatkowych zabiegów chemicznych, ostateczna cena może być podana dopiero po zakończonej Usłudze.
 5. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 6. Zapłaty za świadczone Usługi dokonuje się po wykonaniu Usługi gotówką lub kartą płatniczą.
 7. Usługi mogą być oferowane w cenach promocyjnych. Promocje i rabaty wiążą salon Berendowicz&Kublin Katowice w okresie ich obowiązywania.
 8. Promocje i rabaty nie łączą się.

§ 5.
REKLAMACJE

 1. Salon Berendowicz&Kublin Katowice dokłada wszelkich starań, aby oferowane usługi wykonywane były zgodnie ze standardami, w najwyższej jakości.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej korzystania z Usług oferowanych przez salon Berendowicz&Kublin Katowice
 3. Podstawą reklamacji może być w szczególności wykonanie innej usługi niż Usługa objęta Umową, nieprawidłowe wykonanie Usługi objętej Umową lub wykonanie niewłaściwej ilości Usług objętych Umową (w przypadku serii usług).
 4. Reklamacje należy składać osobiście w siedzibie salonu Berendowicz&Kublin Katowice lub telefonicznie pod numerem telefonu 660-683-738.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o stawienie się w siedzibie salonu Berendowicz&Kublin Katowice celem dokonania oględzin.
 6. Salon Berendowicz&Kublin Katowice przyjmuje reklamacje dotyczące usług strzyżenia w ciągu 5 dni roboczych po zrealizowanej Usłudze. Dla pozostałych usług zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w ciągu 10 dni roboczych. Każda reklamacja uwzględniana jest indywidualnie w zależności od typu wykonanej Usługi.
 7. Jeśli Klient zataił lub podał nieprawdziwe informacje podczas wykonywania konsultacji, a następnie Usługi lub jeśli nie dostosował się do zaleceń pracownika Berendowicz&Kublin Katowice, będzie to podstawą do nieuwzględnienia reklamacji.
 8. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość ponownego wykonania reklamowanej Usługi objętej Umową lub zwrot (całości lub części) zapłaconej ceny.
 10. Salon Berendowicz&Kublin Katowice nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest B&K Jana 5 s.c. M. Laskowski, S. Kublin, ul. Św. Jana 5, 40-012 Katowice NIP: 634-27-50-658 REGON: 241600549
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Berendowicz&Kublin Katowice w szczególności w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Jednocześnie dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez następujące okresy:
  1. wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms) oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym wszelkich informacji dotyczących ofert, aktualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez Berendowicz&Kublin Katowice lub newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
  2. realizacji Usług oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które korzystają z Usług) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych ze zrealizowanymi Usługami;
  3. obsługi zapytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z Usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń;
  4. ochrony lokalu, w którym znajduje się Berendowicz&Kublin Katowice – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż 30 dni.
 4. Niezbędnym elementem procedury rejestracji jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji Usługi i zawarcia Umowy.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 6. Odbiorcami danych są dostawcy Usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych gromadzących dane niezbędne do wysyłki newslettera i informacji handlowych oraz podmioty które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Klient ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności Klientowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klient może skorzystać z praw opisanych powyżej poprzez przesłanie oświadczenia woli elektronicznie bądź listownie na adres Administratora danych.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych wobec Klienta.

§ 7.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Na terenie Berendowicz&Kublin Katowice obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Za przedmioty pozostawione na terenie salonu Berendowicz&Kublin Katowice, Berendowicz&Kublin Katowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 3. Obiekt, w którym znajduje się Berendowicz&Kublin Katowice jest monitorowany, a zapisane dane są przechowane przez okres 30 dni.

§ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu i do Cennika.
 2. Salon Berendowicz&Kublin Katowice zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
 3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego przede wszystkim Klientów.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.
© Berendowicz&Kublin 2024 Wykonanie: Getso.pl