Regulamin programu lojalnościowego Berendowicz&Kublin

Regulamin
Programu
Lojalnościowego
B&K

§1 Definicje

1. Program lojalnościowy (Program) – program stworzony przez Organizatora, w którym Uczestnicy otrzymują 1 punkt od Organizatora za każde 10 zł wydane w salonach fryzjerskich Organizatora na usługi fryzjerskie,
2. Organizator – Berendowicz&Kublin spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, kod poczt. 40-035, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000435395, posiadająca numer NIP 6342812572 oraz witrynę internetową pod adresem www.berendowicz-kublin.pl,
3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych realizująca usługę fryzjerską w salonach fryzjerskich Organizatora,
4. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego.

§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia Uczestnika do Programu oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Programie lojalnościowym, w tym zasady przyznawania punktów za wykonywane usługi fryzjerskie w salonach fryzjerskich Organizatora oraz zasady wymiany punktów na nagrody.
2. Organizatorem i administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Berendowicz&Kublin spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, kod poczt. 40-035, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000435395, posiadająca numer NIP 6342812572 oraz witrynę internetową pod adresem www.berendowicz-kublin.pl.
3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści Regulaminu.
4. Organizator może porozumiewać się z Uczestnikiem a Uczestnik z Organizatorem poprzez wysyłanie wiadomości elektronicznych na adres k.szlapa@berendowicz-kublin.pl.

§3 Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnikami w Programie są osoby fizyczne, które zamówią, zrealizują i rozliczą usługę fryzjerską w salonie fryzjerskim Organizatora.
2. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

§4 Przyznawanie punktów

1. Każdemu Uczestnikowi, który zamówi, zrealizuje i rozliczy usługę fryzjerską w salonie fryzjerskim Organizatora zostanie przyznany 1 punkt za każde wydane pełne 10 złotych. Punkty nie będą przyznawane za zakupione przez Uczestnika produkty fryzjerskie i kosmetyczne.
2. Punkty są przyznawane Uczestnikowi automatycznie w momencie zapłaty przez Uczestnika za usługę fryzjerską.
3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie się pieniądzem elektronicznym.
4. Punkty mają charakter osobisty i nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie.

§5 Wymiana punktów na nagrody

1. Przyznane przez Organizatora punkty Uczestnik może wymienić na nagrody.
2. Na dzień 01.01.2024 nagrodami dla kobiet w Programie są:
a) mini produkt o wartości 50 punktów,
b) usługa modelowania damskiego o wartości 150 punktów,
c) voucher o wartości 50 zł na pielęgnacje 250 punktów
d) voucher o wartości 50 zł na usługę strzyżenia damskiego o wartości 250 punków.
3. Na dzień 01.01.2024 nagrodami dla mężczyzn w Programie są:
a) mini produkt o wartości 50 punktów,
b) 20% rabatu na usługę COMBO o wartości 150 punktów,
c) voucher o wartości 30 zł na usługę strzyżenia dla mężczyzn o wartości 150 punktów,
d) produkt do stylizacji dla mężczyzn o wartości 200 punktów.
4. Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie tzn. punkty uzyskane wcześniej są wymieniane w pierwszej kolejności.
5. Realizacja punktów tj. ich wymiana na nagrodę jest możliwa tylko w przypadku, gdy Uczestnik dysponuje wystarczającą ilością punktów. Uzupełnienie różnicy pomiędzy liczbą punktów, którymi dysponuje Uczestnik a wartością wybranej nagrody wyrażoną w punktach przez dopłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej jest niemożliwe.
6. Wymiana punktów na nagrody następuje poprzez odjęcie wartości nagrody wybranej przez Uczestnika wyrażonej w punktach od ilości punktów zgromadzonych przez Uczestnika.

§6 Wygaśnięcie punktów

1. Jeżeli nie postanowiono inaczej, punkty wygasają po upływie 24 miesięcy od daty ich przyznania, jeżeli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z zasadami Programu.

§7 Zmiana warunków uczestnictwa

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora z wyprzedzeniem wynoszącym 30 dni. Każdy z uczestników ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

§8 Zakończenie Programu

1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni, przynajmniej 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana publicznie na stronie internetowej Organizatora.
2. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnicy mogą wymieniać punkty na nagrody w terminie określonym w informacji o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana punktów nie będzie możliwa.

§9 Reklamacje

1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: ul. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice lub elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości email na adres k.szlapa@berendowicz-kublin.pl. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów.

§10

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

© Berendowicz&Kublin 2024 Wykonanie: Getso.pl