RODO – nowe przepisy

Szanowny Kliencie,

25 maja 2018 roku rozpoczniemy stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącego ochrony danych osobowych.
W związku ze zmianą przepisów prawa, dbając o bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych naszych Klientów, uprzejmie prosimy o aktualizację zgód na otrzymywanie informacji handlowej od Zakład Usługowy Chaber prowadzący Salon fryzjerski pod szyldem Berendowicz Kublin.

Aktualizacja zgód na otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych pozwoli nam pozostać z Państwem w kontakcie oraz informować Was o naszej aktualnej ofercie zgodnie z wyrażonymi zgodami.

Jednocześnie informujemy, że zgody wyrażone przed wejściem w życie nowych przepisów tracą swoją ważność gdy nie spełniają kryteriów w nich zawartych. Dlatego zaniechanie przez Państwa aktualizacji danych, spowoduje brak możliwości przesyłania Państwu w przyszłości informacji, o które prosili Państwo przekazując nam swoje dane.

W przypadku jakichkolwiek pytań, pracownicy Salonu Berendowicz-Kublin Sosnowiec pozostają do Państwa dyspozycji.

Jednocześnie, wysyłając do Państwa niniejszy list elektroniczny realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład usługowy Chaber ul. Legionów 149 a 41-250 Czeladź posiadający numer NIP 6441477390 zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie pod numerem telefonu 508150322, 322704873 oraz na adres e-mail bernatka00@gmail.com
2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
(a) przesyłania drogą elektroniczną lub/i telefoniczną informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług; podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą,
(b) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
(c) obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
(d) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług fryzjerskich.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
(a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
(b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony www lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności na stronach www;
(c) prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
(d) kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
(h) monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
(l) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
(a) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
(b) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych, w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną a także w celach związanych ze świadczeniem usług fryzjerskich.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenie Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych.
8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem bernatka00@gmail.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład usługowy chaber 41-250 Czeladź ul. Legionów 149a
9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Treść zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.) przesyłanej przez Berendowicz&Kublin spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, kod poczt. 40-035, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000435395.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz.922 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2017 poz.1907 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) w celach reklamowych, marketingowych i handlowych przez Berendowicz&Kublin spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, kod poczt. 40-035 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem/am poinformowany/a o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

© Berendowicz&Kublin 2024 Wykonanie: Getso.pl