Dofinansowania

Dowiedz się, w jaki sposób pozyskać dofinansowanie na jedno z organizowanych przez nas szkoleń!

Akademia Szkoleniowa B&K jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00048/2010. Ponadto Akademia w 2017 r. uzyskała Akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty. Dzięki temu uczestnicy kursów fryzjerskich mogą starać się o dofinansowanie, a nawet całkowite pokrycie kosztów szkolenia.

Dowiedz się więcej:
Magda Wołoszyńska
Manager ds. szkoleń
tel.: (32) 206 48 70 w.202 lub (+48) 600 892 736
e-mail: szkolenia@berendowicz-kublin.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na: wsparcie na szkolenia pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Kwota dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

  • Mikro otrzymują 100%
  • Małe otrzymują 80%

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca min. 1 osobę na umowę o pracę (nie jest ważny wymiar etatu), a pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę (nie ma znaczenia wymiar etatu) we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) należy złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS. Urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej. Kwota jaką można przeznaczyć na osobę co roku jest inna i uzależniona od danego Urzędu Pracy (jednak nie może ona wynieść więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

„Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Operatorów w poszczególnych województwach lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w usługach?

Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Na co?

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile?

Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania jest zależna od regionu, w którym składamy wniosek.

Jaki % dofinansowania?

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?

Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniach w Akademii Szkoleniowej B&K:

Magda Wołoszyńska,

tel. 600892736,

e-mail: szkolenia@berendowicz-kublin.pl

© Berendowicz&Kublin 2023 Wykonanie: Getso.pl