Statut

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
„Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna S. Kublin, M. Laskowski”
Niepubliczna placówka Kształcenia ustawicznego

§1

 1. Placówka Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna S. Kublin, M. Laskowski (dalej zwana: placówką), jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Siedziba placówki mieści się w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląski Kurator Oświaty.

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§2

 1. Celem działalności placówki jest realizacja pozaszkolnych form kształcenia, które obejmują:
  1. przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu Fryzjera, Barbera
  2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie wiedzy osób pracujących w zawodzie Fryzjera, Barbera
  3. doskonalenie wiedzy kadry kierowniczej i recepcji z obsługi klienta i marketingu usług fryzjerskich w zawodzie Fryzjera, Barbera.
 2. Dla osiągnięcia celów określonych w ust. 1 placówka organizuje i prowadzi pozaszkolne formy kształcenia określone w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.
 3.  Zakres tematyczny organizowanych form kształcenia obejmuje między innymi zagadnienia z:
  1. strzyżenia damskie i męskie
  2. koloryzacje
  3. stylizacje
  4. modelowanie
  5. marketing Usług fryzjerskich
  6. obsługa klienta
  7. golenie i trymowanie zarostu
 4. Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 8 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz uzupełniania wiedzy z zakresu fryzjerstwa, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.
 5. Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

OSOBA PROWADZĄCA PLACÓWKĘ

§3

 1. Osobą prowadzącą placówkę jest Sławomir Kublin i Mariusz Laskowski.

ORGANY PLACÓWKI ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ

§4

 1. Sławomir Kublin jest Dyrektorem placówki, odpowiada za jej działalność i nadzoruje gospodarkę finansową.
 2. Placówką kieruje Manager ds. szkoleń, powołany przez Dyrektora placówki.
 3. Do zadań Managera ds. szkoleń należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. sprawowanie wewnętrznego nadzoru w placówce;
  3. planowanie działalności edukacyjnej i czuwanie nad zgodnym z programem nauczania przebiegiem poszczególnych form kształcenia przeprowadzanych w placówce;
  4. zabezpieczanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w placówce i zatrudnianie jej w formach przewidzianych przepisami prawa;
  5. współpraca z wykładowcami w zakresie realizacji zadań statutowych placówki;
  6. nadzorowanie przyjmowania uczestników (słuchaczy) zgodnie z wymaganiami określonymi w programach nauczania;
  7. nadzorowanie przestrzegania należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji w placówce (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokoły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń);
  8. podejmowanie decyzji w zakresie skreślania uczestnika (słuchacza) z listy uczestników (słuchaczy);
  9. współpraca z osobą prowadzącą placówkę oraz wnioskowanie do osoby prowadzącej placówkę w sprawie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji działalności dydaktycznej;
  10. zapewnianie placówce korzystania z bazy materialnej i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, a także realizacji innych zadań statutowych placówki (lokal, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe, podręczniki, skrypty itp.), dbanie o przestrzeganie w tym zakresie przepisów BHP;
  11. dbanie o aktualizację strony internetowej placówki i udostępnianie zainteresowanym pełnej oferty szkoleniowej placówki;
  12. inne zadania wskazane przez osobę prowadzącą placówkę.

ORGANIZACJA PLACÓWKI

§5

 1. Placówka realizuje działalność szkoleniową w następujących miejscach:
  1. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice
  2. w razie konieczności w lokalu wynajętym na potrzeby danej formy kształcenia.
 2. Placówka realizuje cele i zadania, poprzez organizację odpłatnych form kształcenia określonych w § 2 ust. 2 i 4 niniejszego Statutu.
 3. W placówce organizowane są formy kształcenia w różnych systemach nauczania.
 4. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.

§6

 1. Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej w ramach placówki i podawany jest w ofercie szkoleniowej.
 2. Placówka realizuje zajęcia w miejscu ich prowadzenia w formach: dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
 3. Szczegółowy rozkład zajęć dla każdej grupy szkoleniowej określa harmonogram zajęć przygotowany przez placówkę.
 4. Harmonogram zajęć tworzony jest z zachowaniem dziennego wymiaru czasu szkolenia nieprzekraczającego 8 godzin dydaktycznych.
 5. Dyrektor Placówki może zmienić formę realizacji zajęć w przypadku wyjątkowych okoliczności niedających się wcześniej przewidzieć

§7

 1. Zmiana formy prowadzenia zajęć organizowanych w formie stacjonarnej jest możliwa w razie wystąpienia na danym terenie:
  1. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczestnikami (słuchaczami), zagrażającej zdrowiu uczestników (słuchaczy);
  2. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
  3. nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników (słuchaczy) innego niż określone w pkt 1–2.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor placówki organizuje dla uczestników (słuchaczy) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa
  w ust. 2, są realizowane:
  1. z wykorzystaniem narzędzi informatycznych typu Zoom, Click Meeting.
  2. z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej zapewniających swobodną wymianę informacji między wykładowcą i uczestnikiem (słuchaczem), w tym panelu słuchacza udostępnianego uczestnikom (słuchaczom) od rozpoczęcia zajęć co najmniej do ich zakończenia,
  3. przez udostępnianie uczestnikom (słuchaczom) elektronicznych wersji materiałów i podręczników poprzez umieszczanie ich na panelu słuchacza. Podręczniki mogą być również udostępniane w wersji papierowej.
  4. przez podejmowanie przez uczestnika (słuchacza) aktywności określonych przez wykładowcę potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań,
  5. w inny sposób niż określone w pkt 1–4, proponowany indywidualnie przez wykładowcę dostosowany odpowiednio do potrzeb uczestników (słuchaczy) i programu zajęć.
 4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor placówki informuje osobę prowadzącą placówkę i organ sprawujący nadzór
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor placówki odpowiada za organizację realizacji zadań tej placówki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:
  1. ustala, czy słuchacze (uczestnicy) mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczestnikami (słuchaczami) zajęć a wykładowcami prowadzącymi zajęcia;
  2. ustala, we współpracy z wykładowcami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez wykładowców do realizacji zajęć;
  3. określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowaw pkt 2;
  4. ustala, we współpracy z wykładowcami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczestnicy (słuchacze) zajęć mogą korzystać;
  5. ustala z wykładowcami potrzebę modyfikacji program zajęć;
  6. ustala, we współpracy z wykładowcami, sposób potwierdzania uczestnictwa na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach;
  7. zapewnia każdemu uczestnikowi (słuchaczowi) możliwość konsultacji z wykładowcą prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
  8. ustala, we współpracy z wykładowcami, sposób monitorowania postępów uczestnika (słuchacza) oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników (słuchaczy) zajęć, w tym również informowania uczestników (słuchaczy) o postępach w nauce;
  9. ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu;
  10. koordynuje współpracę wykładowców z uczestnikami (słuchaczami), uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczestnika (słuchacza).
 6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa uczestnictwa uczestników (słuchaczy) zajęć poprzez:
  1. przekazanie uczestnikom (słuchaczom) indywidualnego loginu i hasła do logowania na platformie wykorzystywanej do prowadzenia zajęć oraz do zalogowania na panelu słuchacza,
  2. zobowiązanie uczestników (słuchaczy) do logowania się z użyciem własnego imienia i nazwiska,
  3. zobowiązania uczestników (słuchaczy) do osobistego uczestnictwa w zajęciach bez udziału innych osób i zapewnienie uczestnikom możliwości potwierdzania uczestnictwa poprzez złożenie odpowiedzi na udostępnianej podczas każdych zajęć liście obecności,
  4. zobowiązanie uczestników (słuchaczy) zajęć do nieutrwalania wizerunków i głosu podczas zajęć bez zgody wykładowcy,
  5. umożliwienie uczestnikom (słuchaczom) zgłaszanie każdego incydentu uniemożliwiającego połączenie i uczestniczenie w zajęciach poprzez wskazanie kontaktu telefonicznego lub mailowego aktywnego podczas każdych zajęć.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczestników (słuchaczy) zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

PROWADZENIE DOKUMENTACJI

§8

 1. Dokumentacja placówki prowadzona jest zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Dokumentacja placówki może być prowadzona w formie tradycyjnej lub w formie elektronicznej z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach prawa.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKŁADOWCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW

§9

 1. Zajęcia dydaktyczne w placówce realizują wykładowcy, których kwalifikacje spełniają wymogi określone w § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w placówce jest odpowiedzialny za jakość pracy dydaktycznej i jej wynik oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników (słuchaczy).
 3. Do podstawowych obowiązków wykładowców, o których jest mowa w ust. 1 i 2 należy:
  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dorosłych;
  2. stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania;
  3. sprawdzanie wiadomości uczestników (słuchaczy) i ich ocenianie – w formach przewidzianych programem nauczania;
  4. udzielanie uczestnikom (słuchaczom) konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb, w formach ustalonych programem nauczania;
  5. analizowanie i uwzględnianie uwag oraz wniosków wynikających z nadzoru wewnętrznego, zawartych w szczególności w arkuszach obserwacji, badań ankietowych oraz w arkuszach kontroli dokumentacji, dotyczących sposobu prowadzenia oraz organizacji zajęć dydaktycznych;
  6. prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
  7. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć;
  8. uczestnictwo w zebraniach wykładowców organizowanych przez placówkę.
 4. Wykładowcy prowadzący zajęcia w placówce mają prawo do:
  1. wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową;
  2. zgłaszania uwag, co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin, materiałów szkoleniowych, a także wnioskowania niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnym poglądem i sugestiami uczestników (słuchaczy);
  3. oceny postępu uczestników (słuchaczy) zgodnie z założeniami określonymi w programie nauczania;
  4. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz korzystania z gromadzonych przez placówkę pomocy dydaktycznych;
  5. udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia umiejętności dydaktycznych.

§10

 1. W celu zapewnienia obsługi administracyjnej placówki, osoba prowadząca placówkę zatrudnia pracowników administracyjno-biurowych.
 2. Do kompetencji pracowników należy w szczególności:
  1. prowadzenie naboru na poszczególne formy kształcenia;
  2. prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z daną formą kształcenia.
  3. Zakres czynności i obowiązki osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjno-biurową placówki określa dyrektor placówki w porozumieniu z osobą prowadzącą.

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZASADY PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW (SŁUCHACZY)

§11

 1. Przyjęcia uczestników (słuchaczy) odbywają się na zasadzie wolnego naboru.
 2. Zakwalifikowanie w poczet uczestnika (słuchacza) następuje po:
  1. stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych określonych programem nauczania;
  2. dokonaniu wpłaty wpisowego określonego w ofercie;
  3. wpłaceniu, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w kursie (szkoleniu), opłaty w całości lub pierwszej raty lub ustaleniu innej formy zapłaty, stosownie do ustaleń zawartych w ofercie szkoleniowej.
 3. Osoby niezakwalifikowane na wybraną przez siebie formę kształcenia z przyczyn podanych w ust. 2 pkt 1) otrzymują zwrot wpłaconej opłaty (wpisowego i za czesne) za formę kształcenia w pełnej wysokości.
 4. Osoby zgłaszające swój udział w poszczególnych formach kształcenia prowadzonych
  w ramach placówki, stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą ich zakwalifikowania w poczet uczestników (słuchaczy).
 5. Uczestnicy (słuchacze) wszystkich form kształcenia prowadzonych w ramach placówki, mają prawo do:
  1. swobodnego wyboru zakresu tematycznego i formy kształcenia w ramach oferty szkoleniowej;
  2. otrzymania przewidzianych programem nauczania materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych;
  3. zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania w oparciu o własne potrzeby zawodowe;
  4. uczestniczenia w ocenie efektywności danej formy kształcenia, przeprowadzanej w drodze badań ankietowych;
  5. rezygnacji z uczestnictwa w danej formie kształcenia na warunkach ustalonych przez placówkę.
 6. Do obowiązków uczestników (słuchaczy) wszystkich form kształcenia prowadzonych w ramach placówki należy:
  1. przestrzeganie zasad uczestnictwa w danej formie kształcenia, określonych w ofercie szkoleniowej oraz regulaminach i przepisach obowiązujących w placówce;
  2. uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej;
  3. uiszczanie należności za prowadzoną formę kształcenia w wysokości i na warunkach określonych przez placówkę;
  4. poszanowanie mienia placówki.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania uczestników (słuchaczy) do placówki oraz uiszczania przez uczestników (słuchaczy) należności określone zostały w Ogólnych warunkach świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę.

§12

 1. Każdy uczestnik (słuchacz) ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw.
 2. Skargę, o której mowa w ust. 1 należy złożyć do Managera ds. szkoleń placówki w formie pisemnej, opisując w sposób zwięzły, w jaki sposób doszło do naruszenia praw uczestnika (słuchacza).
 3. Skarga, o której mowa w ust. 2 powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby placówki lub pocztą elektroniczną na adres szkolenia@berendowicz-kublin.pl za elektronicznym potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
 4. Za dzień złożenia skargi przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób określony w ust. 3.
 5. Dyrektor placówki rozpoznaje skargę w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia i zawiadamia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia, w szczególności w 6. przypadku zasadności skargi, dyrektor placówki informuje wnoszącego skargę o podjętych działaniach korygujących.
 6. W przypadku odmownego załatwienia skargi, dyrektor placówki zawiadamia o tym wnoszącego skargę, wskazując uzasadnienie faktyczne i prawne.
 7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do osoby prowadzącej placówkę.
 8. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od otrzymania zaskarżanej decyzji. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§13

 1. Uczestnik (słuchacz) może zostać skreślony z listy uczestników (słuchaczy) danej formy kształcenia przez dyrektora, jeżeli narusza zasady określone w niniejszym Statucie, a w szczególności:
  1. nie uiszcza opłat za kurs (szkolenie) w terminie określonym przez placówkę;
  2. swoim zachowaniem uwłacza godności swojej oraz osób drugich lub narusza dobre imię placówki;
  3. rażąco i w sposób oczywisty narusza obowiązki określone w niniejszym Statucie;
  4. popełnia wykroczenia przeciw prawu;
  5. spożywa bądź rozprowadza na terenie placówki środki odurzające (w tym alkohol).
 2. Decyzję w sprawie skreślenia uczestnika (słuchacza) z listy danej formy kształcenia podejmuje dyrektor placówki.
 3. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu uczestnika (słuchacza) z list, uczestnikowi (słuchaczowi) przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. W przypadku skreślenia z listy uczestników (słuchaczy), opłata za kształcenie nie podlega zwrotowi, a jeśli uczestnik (słuchacz) nie dokonał płatności w pełnej wysokości, ma on obowiązek uiścić brakującą część opłaty.

§14

 1. Każdy uczestnik (słuchacz) ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w danej formie kształcenia, w której bierze udział.
 2. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w formie kształcenia, powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby placówki lub pocztą elektroniczną na adres szkolenia@berendowicz-kublin.pl za elektronicznym potwierdzeniem lub złożona osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
 4. Za dzień złożenia rezygnacji przyjmuje się datę skutecznego jej doręczenia w sposób określony w ust. 3.
 5. W przypadku dokonanej w sposób określony w ust. 2-4 rezygnacji z formy kształcenia uczestnik (słuchacz) ma obowiązek wnieść opłatę czesnego za kurs proporcjonalnie do liczby godzin, które odbyły się do dnia złożenia rezygnacji oraz pokryć koszty przygotowanych i wydanych grupie materiałów szkoleniowych.
 6. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, o zwrocie wpłaconych środków decyduje dyrektor placówki lub upoważniona przez niego osoba.

§15

 1. Uczestnicy (słuchacze) kursów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przewidziane dla danej formy kształcenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 2. Warunkiem wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest wypełnienie przez uczestnika (słuchacza) warunków określonych w programie nauczania
 3. Na wniosek uczestnika (słuchacza) zaświadczenie może zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za wykonanie czynności wysyłki może zostać ustalona dodatkowa opłata.

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

§16

 1. Działalność placówki finansowana jest zasadniczo z odpłatności za poszczególne formy kształcenia, ponoszonej bezpośrednio przez słuchaczy (uczestników) danej formy kształcenia lub zakłady pracy i instytucje kierujące swoich pracowników na poszczególne formy kształcenia.
 2. Wysokość opłat pobieranych za uczestnictwo w poszczególnych formach kształcenia oraz za materiały dydaktyczne ustala dyrektora placówki.
 3. Placówka może przyjmować dotacje, subwencje i darowizny na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach prawa.
 4. Placówka może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji oraz pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 5. Dochody z działalności placówki przeznaczane są na działalność statutową osoby prowadzącej placówkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Statut nadaje i wszelkich w nim zmian dokonuje osoba prowadząca placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

§18

 1. Placówka, używa pieczęci podłużnej z nazwą placówki i adresem w brzmieniu:

  Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna
  S. Kublin, M. Laskowski
  ul. Plebiscytowa 14/1,
  40-035 Katowice
  REGON 240328312 NIP 5472043120

 2. Dyrektor placówki zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim zainteresowanym osobom poprzez jego publikację na stosownych tablicach umieszczonych na terenie placówki oraz stronie internetowej.
 3. Statut placówki obowiązuje od 1 września 2022 roku.

Śląs

© Berendowicz&Kublin 2024 Wykonanie: Getso.pl