Akademia Szkoleniowa B&K jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod numerem 2.24/00048/2010. Ponadto Akademia posiada Certyfikat Jakości Usług Szkoleniowo- Rozwojowych PIFS SUS 2.0

Dowiedz się więcej:
Magda Wołoszyńska
Manager ds. szkoleń
tel.: (32) 206 48 70 w.202 lub (+48) 600 892 736
e-mail: szkolenia@berendowicz-kublin.pl

 

Dofinansowanie na szkolenia z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych:

Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.

Na co?

Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę

Kto może brać udział?

Aby skorzystać z dofinansowania szkolenia ze środków Urzędów Pracy należy posiadać status osoby bezrobotnej.

Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, powinieneś zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym szkoleniu.

Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, aby wybrana przez Ciebie firma szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

Dofinansowanie na szkolenia z Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Na co?

Pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na: wsparcie na szkolenia pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Kwota dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

  • 100% dla mikroprzedsiębiorców
  • 80% reszta przedsiębiorców

Kto może brać udział?

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca min. 1 osobę na umowę o pracę (nie jest ważny wymiar etatu), a pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę (nie ma znaczenia wymiar etatu). We właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) należy złożyć wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS. Urząd ma ok. 30 dni od daty złożenia wniosku na udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej. Kwota jaką można przeznaczyć na osobę co roku jest inna i uzależniona od danego Urzędu Pracy (jednak nie może ona wynieść więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

 

Dofinansowanie na szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych 

Celem projektu jest wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw, poprzez udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych. Projekt skierowany jest do MŚP i ich pracowników, którzy chcą się rozwijać poprzez uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi potrzebami.

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Operatorów w poszczególnych województwach lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na:

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Na co?

Wszystkie rodzaje usług rozwojowych – szkoleniowe i doradcze – poza takimi, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu. Średnia kwota dofinansowania jest zależna od regionu, w którym składamy wniosek.

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
  • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

Kto może brać udział w usługach?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie). Kadra zarządzająca i pracownicy. Szeroka definicja pracownika – umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wspólnicy, partnerzy.

Co to jest Baza Usług Rozwojowych – BUR?

Jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zwierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług. Baza jest dostępna na stronie internetowej www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniach w Akademii Szkoleniowej B&K:

Magda Wołoszyńska,

tel. 600892736,

e-mail: szkolenia@berendowicz-kublin.pl

UZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIE W NASZEJ AKADEMII

Zostaw swój numer w formularzu poniżej. Oddzwonimy do Ciebie.

© Berendowicz&Kublin 2024 Wykonanie: Getso.pl